artykuł nr 1

2022 rok

Załączniki:
1/2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie212 KB
4/2022 w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej52 KB
5/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mazewie i Szkole Podstawowej w Daszynie470 KB
8/2022 w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej375 KB
12/2022 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Daszyna upoważnienia do zaciągania zobowiązań, w roku 2022, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy150 KB
13/2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności148 KB
15/2022 w sprawie stosowania stawek VAT do opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Daszyna75 KB
17/2022 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Daszyna w 2022 roku642 KB
18/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania pojazdu ratowniczo ? gaśniczego dla Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych141 KB
26/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i ustalenia wysokości stawki czynszu za lokal72 KB
27/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daszynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy142 KB
29/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii A17, B17136 KB
31/2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Daszynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach185 KB
32/2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie200 KB
33/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego75 KB
34/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę75 KB
36/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii A17, B17240 KB
37/2022 w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.535 KB
39/2022 w sprawie wydatkowania przez komórki organizacyjne Urzędu środków publicznych dotyczących wydatków poniesionych na podstawie Porozumienia nr 10/2022/WBiZK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego ZK-I.6333.41.2022 z dnia 8 marca 2022 r., których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych netto (bez VAT)144 KB
41/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży81 KB
45/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego88 KB
48/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego75 KB
51/2022 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Daszyna i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia152 KB
53/2022 w sprawie zmiany i skrócenia pracy na okres upałów dla pracowników Urzędu Gminy Daszyna149 KB
59/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Daszynie188 KB
60/2022 w sprawie zmiany i skrócenia pracy na okres upałów dla pracowników Urzędu Gminy w Daszynie136 KB
63/2022 w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Daszyna76 KB
65/2022 w sprawie ustalenia stawki opłaty za ciepłą wodę użytkową w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Daszyna212 KB
66/2022 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Daszyna i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia147 KB
Dostępne kategorie:
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok