artykuł nr 1

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków