artykuł nr 1

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Daszyna w 2024 roku

Załączniki:
Informacja179 KB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Treść ogłoszenia193 KB
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego

Załączniki:
Treść obwieszczenia427 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA Z DNIA 4 STYCZNIA 2024 ROKU w sprawie składu Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Daszyna

na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) informuje organizacje pozarządowe o możliwości  wskazania do dnia 11 stycznia 2024 roku osób wchodzących w skład Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Daszyna w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD oraz realizacja wytycznych Instytucji Zarządzającej (MP i PS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

W skład Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje biorące udział w konkursie.

 

Wójt

Zbigniew Wojtera /-/

artykuł nr 5

Ogłoszenie w sprawie nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Wójt Gminy Daszyna

na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Daszynie oraz na stronie www.daszyna.4bip.pl, został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 192/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie - pokój nr 17, tel. 24 357-10-07

Wykaz zamieszczony będzie od dnia 28.12.2023 r. do 18 stycznia 2024 r.