artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Daszyna

zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz dotychczasowego użytkownika:
1. lokal użytkowy w budynku parterowym bez podpiwniczenia o powierzchni 42,33 m2, w budynku na działce 148/3 o pow. 1400 m2.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 66/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie - pokój nr 24, tel. 24 389-04-07
Termin wywieszenia wykazu 16.08.2022 r. – 06.09.2022 r.

Daszyna, dn. 16.08.2022 r.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu aneksu do Uproszczonego planu urządzenia lasu dla miejscowości Jarochów

Wójt Gminy Daszyna

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni, tj. od 19.07.2022 r. do 17.09.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna (parter, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:15- 15:15) aneksu do Uproszczonego planu urządzenia lasu dla miejscowości Jarochów, sporządzonego przez firmę LAS-R Sp. z o.o. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Jednocześnie informuję, iż nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta. Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów  mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R Koryta, Skrzynki, Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Daszyna uchwały Nr LVII/285/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R Koryta, Skrzynki, Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko
w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r.  Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@gminadaszyna.pl. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Daszyna.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Daszyna czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie
z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Daszyna jest Wójt Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna,
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest
    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Daszyna (http://www.daszyna.4bip.p/), w zakładce Ochrona Danych Osobowych – Klauzule informacyjne,
  • prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Daszyna, dnia  15 lipca 2022 r.

 

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Daszyna uchwały Nr LVII/284/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z projektem zmiany studium zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r.  Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@gminadaszyna.pl. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Daszyna.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Daszyna czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie
z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Daszyna jest Wójt Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna,
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest
    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Daszyna (http://www.daszyna.4bip.p/), w zakładce Ochrona Danych Osobowych – Klauzule informacyjne,
  • prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Daszyna, dnia  15 lipca 2022 r.

 

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej

WÓJT GMINY DASZYNA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem działki 154/4, położonej w obrębie geodezyjnym
0001 Daszyna, gm. Daszyna