artykuł nr 1

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Upale

artykuł nr 2

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Wójta Gminy Daszyna po ponownym rozpatrzeniu sprawy

artykuł nr 3

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Daszyna - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

artykuł nr 4

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Wójta Gminy Daszyna

Dotyczy decyzji z dnia 24 października 2022 r., znak: OŚ.BIP.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Upale.

artykuł nr 5

Budowa kopalni kruszywa naturalnego „Lipówka”