artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. wymiaru podatku i opłat w Urzędzie Gminy w Daszynie - procedura naboru zakończona

Wójt Gminy Daszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Młodszy referent ds.  wymiaru podatku i opłat w Urzędzie Gminy w Daszynie, 

 Daszyna 34a, 99-107 Daszyna

I. Wymagania niezbędne

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie średnie;

7) Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office.

II. Wymagania dodatkowe

preferowany minimum jednoroczny staż pracy na podobnym stanowisku, ukończone kursy, szkolenia z zakresu księgowości, rachunkowości itp., prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) Przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych, wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych od osób prawnych,

prowadzenie postępowań w zakresie złożonych korekt deklaracji i informacji podatkowych,

przygotowywanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych.

2) Kontrola poprawności składanych informacji i deklaracji podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków. Wydawanie zaświadczeń z zakresu działania stanowiska.

3) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat.

4) Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

 5) Sporządzanie analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania projektu budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko pracy usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Daszynie  - Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat. Praca biurowa (siedząca), przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowy system czasu pracy - godziny pracy od 7:15 do 15:15.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze według załącznika,

4) kwestionariusz osobowy według załącznika.

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji "Wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko Młodszy referent ds. wymiaru podatku i opłat, przetwarzanych przez Urząd Gminy w Daszynie".

Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: „za zgodność z oryginałem oraz podpis i data”.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu lipcu  2021 r. w Urzędzie Gminy w Daszynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszy referent ds. wymiaru podatku i opłat” w nieprzekraczającym terminie do 23.08.2021 r. do godz. 15:15.

Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Daszynie – sekretariat (I piętro) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna.

Poprzez terminowe złożenie oferty należy rozumieć datę faktycznego wpływu aplikacji do siedziby Urzędu Gminy w Daszynie, a nie datę stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Nabór ma charakter II etapowy

I etap – ocena złożonych aplikacji.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu naboru zaproszeni będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu, w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.daszyna.4bip.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Daszynie.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24 357-10-00.

VIII. Postanowienia końcowe

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

IX. Klauzula informacyjna

Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. do czasu zakończenia naboru lub wycofania udzielonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Daszynie - procedura naboru zakończona

obrazek

Wójt Gminy Daszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

– Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Daszynie, 

 Daszyna 34a, 99-107 Daszyna

I. Wymagania niezbędne

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie wyższe;

7) Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office.

II. Wymagania dodatkowe

preferowane kierunki: administracja, ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość, ukończone kursy, szkolenia z zakresu księgowości, rachunkowości itp., minimum jednoroczny staż pracy na podobnym stanowisku.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych oraz wybranych należności cywilnoprawnych.

2) Bieżąca obsługa klientów urzędu. Wydawanie zaświadczeń na podstawie faktów bądź stanu prawnego wynikającego z prowadzonej ewidencji. Przyjmowanie informacji dotyczących wydobytych kopalin.

3) Nadzorowanie inkasa należności, rozliczanie inkasentów. Przygotowywanie danych do sporządzenia list płac inkasentów.

4) Sporządzanie informacji o wysokości odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Sporządzanie miesięcznej informacji o wysokości przypisów i odpisów.   5) Sporządzanie miesięcznych informacji o przypisach oraz wpłatach podatku VAT zawartego we wpływach dochodów. Sporządzanie kwartalnej, zbiorczej informacji o stanie (przypisy, odpisy, wpłaty itp.).

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko pracy usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Daszynie  - Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat. Praca biurowa (siedząca), przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowy system czasu pracy - godziny pracy od 7:15 do 15:15.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze według załącznika,

4) kwestionariusz osobowy według załącznika.

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji "Wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat, przetwarzanych przez Urząd Gminy w Daszynie".

Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: „za zgodność z oryginałem oraz podpis i data”.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu lipcu  2021 r. w Urzędzie Gminy w Daszynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat” w nieprzekraczającym terminie do 23.08.2021 r. do godz. 15:15.

Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Daszynie – sekretariat (I piętro) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna.

Poprzez terminowe złożenie oferty należy rozumieć datę faktycznego wpływu aplikacji do siedziby Urzędu Gminy w Daszynie, a nie datę stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Nabór ma charakter II etapowy

I etap – ocena złożonych aplikacji.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu naboru zaproszeni będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu, w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.daszyna.4bip.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Daszynie.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24 357-10-00.

VIII. Postanowienia końcowe

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

IX. Klauzula informacyjna

Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. do czasu zakończenia naboru lub wycofania udzielonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. egzekucji i windykacji w Urzędzie Gminy w Daszynie - procedura naboru zakończona

Wójt Gminy Daszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. egzekucji i windykacji w Urzędzie Gminy w Daszynie

Daszyna 34a, 99-107 Daszyna

I. Wymagania niezbędne

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Nieposzlakowana opinia;

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

6) Wykształcenie wyższe ;

7) Znajomość przepisów: z zakresu podatków, rachunkowości finansowej w zakresie finansów j.s.t., zasad sporządzania sprawozdań finansowych, prawa samorządowego, kpa, prawa administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej;

8) Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office.

II. Wymagania dodatkowe

preferowane kierunki: ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość, ukończone kursy, szkolenia z zakresu księgowości, rachunkowości itp., minimum jednoroczny staż pracy na podobnym stanowisku.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji lub porozumień w sprawie odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

2) Egzekwowanie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

3) Egzekwowanie należności cywilnoprawnych poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów sądowych oraz wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

4) Sporządzanie sprawozdań z tytułu pomocy publicznej do aplikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy.

  5) Sporządzanie i przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej informacji o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

  6) Prowadzenie rejestru oraz sporządzanie rzetelnej i prawidłowej informacji kwartalnej w zakresie skutków udzielonych umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty należności (wynikających z decyzji Wójta Gminy).

7) Sporządzanie danych do sprawozdania RB – N w zakresie prowadzonej ewidencji na stanowisku ds. egzekucji i windykacji.

    8) Sporządzanie półrocznych i rocznych szczegółowych analiz dotyczących przebiegu egzekucji oraz stanu należności wymagalnych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko pracy usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Daszynie  - Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat. Praca biurowa (siedząca), przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowy system czasu pracy - godziny pracy od 7:15 do 15:15.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze według załącznika,

4) kwestionariusz osobowy według załącznika.

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji "Wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko Podinspektor do spraw egzekucji i windykacji, przetwarzanych przez Urząd Gminy w Daszynie".

Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: „za zgodność z oryginałem oraz podpis i data”.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu lipcu  2021 r. w Urzędzie Gminy w Daszynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor do spraw egzekucji i windykacji” w nieprzekraczającym terminie do 23.08.2021 r. do godz. 15:15.

Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Daszynie – sekretariat (I piętro) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna.

Poprzez terminowe złożenie oferty należy rozumieć datę faktycznego wpływu aplikacji do siedziby Urzędu Gminy w Daszynie, a nie datę stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Nabór ma charakter II etapowy

I etap – ocena złożonych aplikacji.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu naboru zaproszeni będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu, w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.daszyna.4bip.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Daszynie.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24 357-10-00.

VIII. Postanowienia końcowe

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

IX. Klauzula informacyjna

Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. do czasu zakończenia naboru lub wycofania udzielonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - procedura naboru zakończona

Wójt Gminy Daszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

w Urzędzie Gminy w Daszynie

Daszyna 34 a

99-107 Daszyna

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3 - letni staż pracy,
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość podstaw funkcjonowania administracji samorządowej.

2. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy o samorządzie gminnym.

4. Posiadanie wiedzy z zakresu realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych, współfinansowanych/finansowanych ze środków zewnętrznych (w tym finansowanych ze środków UE).

5. Posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, drukarka, ksero, skaner).

7. Obowiązkowość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

8. Dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy.

9. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

10. Zaangażowanie, kreatywność i punktualność.

11. Kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta.

12. Umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, chęć uczenia się, przekazywania wiedzy, radzenia sobie z trudnym klientem, pracy pod presją czasu, asertywność.

13. Dodatkowym atutem będzie: znajomość języka niemieckiego na poziomie A2-B1, obsługa programów komputerowych typu LEX, LEGALIS, SL – 2014, itp.

III.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

Do zakresu zadań należy w szczególności:

1) Sporządzanie projektów wniosków o dofinansowanie projektów, zadań, finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł, sporządzanie wniosków o płatność.

2)   Weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym projektów umów, aneksów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach środków UE oraz innych źródeł.

 1. Rejestracja wpływających projektów umów, aneksów oraz ich sporządzanie.
 2. Analiza dokumentów rozliczających udzielone dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych,
 3. Archiwizacja dokumentacji powstającej w komórce organizacyjnej.
 4. Przestrzegania terminowości załatwianych spraw.
 5. Przygotowywanie pism do podpisu przełożonego, weryfikacja pod względem spełniania wymogów formalnych.

IV.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Daszynie - Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna, I piętro. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat. Praca biurowa (siedząca), przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowy system czasu pracy - godziny pracy od 7.15 do 15.15.

V.   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Kserokopie świadectw pracy.

8. Oświadczenia według załącznika.

9. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego).

10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji "Wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, przetwarzanych przez Urząd Gminy w Daszynie".

12. Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: „za zgodność z oryginałem oraz podpis i data".

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Gminy w Daszynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej" w nieprzekraczającym terminie do 4.02.2020 r. do godz. 15.15:

 1. Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Daszynie — sekretariat (I piętro) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Daszynie Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna
 2. Poprzez terminowe złożenie oferty należy rozumieć datę faktycznego wpływu aplikacji do siedziby Urzędu Gminy w Daszynie, a nie datę stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Nabór ma charakter II etapowy:

 • etap - ocena złożonych aplikacji.
 • etap-rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu naboru zaproszeni będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu, w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.daszyna.4bip.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Daszynie.

VIII.   Postanowienia końcowe.

 1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

IX.  Klauzula informacyjna

Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

 1. podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 3. dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 4. podane dane będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d)., e), f)
 5. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - procedura naboru zakończona

Wójt Gminy Daszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Sekretarz Gminy

w Urzędzie Gminy w Daszynie

Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna

 

I. Wymagania niezbędne

Wykształcenie wyższe.

Obywatelstwo polskie.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 i 1669) - w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe

Znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,  w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu wyborczego, kodeksu pracy, Instrukcji kancelaryjnej.

Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Umiejętności organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.

Obowiązkowość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy.

Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Zaangażowanie, kreatywność i punktualność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do zakresu zadań należy w szczególności:

Zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie, terminowością, właściwą organizacją pracy i tokiem wykonywanych zadań.

Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.

Weryfikowanie projektów uchwał kierowanych przez komórki merytoryczne na sesje Rady oraz nadzorowanie obsługi Rady, w tym terminowości udzielanych odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Odpowiedzialność za ogłaszanie aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze  publicznym na terenie gminy.

Koordynowanie i nadzorowanie spraw z zakresu informatyzacji Urzędu i Gminy.

Odpowiedzialność  za przegląd i analizę obowiązujących aktów prawa w zakresie organizacji Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

Opracowanie i wdrażanie odpowiednich regulacji wewnętrznych dotyczących strefy zarządzania Urzędem, w tym normujących porządek pracy w Urzędzie.

Wykonywanie i nadzorowanie zadań przypisanych regulacjami wewnętrznymi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie powierzonym przez Wójta, zapewnienie skuteczności i efektywności realizacji zadań przez komórki organizacyjne w aspekcie zachowania zasad etyki i pozytywnego wizerunku Urzędu.

Prowadzenie spraw związanych  z doskonaleniem kadr, w tym tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, oraz współuczestniczenie w opracowaniu i wdrażaniu systemu ocen i motywacji pracowników.

Organizacja i nadzór nad procedurami naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy oraz organizowanie i nadzorowanie przebiegu służby przygotowawczej.

Sprawowanie  nadzoru nad analizą danych zawartych w oświadczeniach majątkowych i informacjach złożonych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Odpowiedzialność  za terminowe rozpatrywanie skarg oraz wniosków o udzielenie informacji publicznej.

Monitorowanie i koordynacja systemu kontroli zarządczej.

Koordynacja  i odpowiedzialność za organizację spraw związanych z przeprowadzaniem referendów oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Koordynacja prac związanych z uczestnictwem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych oraz stowarzyszeniach.

Sprawowanie  nadzoru  nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych oraz uczestnictwo i odpowiedzialność za realizację ,zgodnie z właściwymi przepisami  postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych realizowanych w ramach powierzonych zadań.

Zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom Urzędu, nadzorowanie procesu zaopatrzenia materiałowego Urzędu oraz nadzorowanie zaznajomienia pracowników z przepisami dotyczącymi bhp i ppoż. oraz przepisami o tajemnicy państwowej i służbowej i ich przestrzeganie.

Koordynacja spraw związanych ochroną danych osobowych.

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem archiwum Urzędu.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko pracy usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Daszynie  - Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna, I piętro. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat. Praca biurowa (siedząca), przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowy system czasu pracy - godziny pracy od 7:15 do 15:15.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 • Kserokopie  innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Oświadczenia według załącznika.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji "Wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko Sekretarza Gminy, przetwarzanych przez Urząd Gminy w Daszynie".

Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: „za zgodność z oryginałem oraz podpis i data”.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu kwietniu 2019 r. w Urzędzie Gminy w Daszynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy” w nieprzekraczającym terminie do 27.12.2019 r. do godz. 15.15:

osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Daszynie – sekretariat (I piętro) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34 a, 99-107 Daszyna.

Poprzez terminowe złożenie oferty należy rozumieć datę faktycznego wpływu aplikacji do siedziby Urzędu Gminy w Daszynie, a nie datę stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Nabór ma charakter II etapowy

I etap – ocena złożonych aplikacji.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Do II etapu naboru zaproszeni będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu, w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.daszyna.4bip.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Daszynie.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24 357-10-00.

VIII. Postanowienia końcowe

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

IX. Klauzula informacyjna

Urząd Gminy w Daszynie, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. do czasu zakończenia naboru lub wycofania udzielonej zgody. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.