artykuł nr 1

Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego (specjalistę) w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub urządzeń melioracji wodnej dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr 149/7, obręb geodezyjny Daszyna

artykuł nr 2

Zakup oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Daszyna

artykuł nr 3

Zakup oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Daszyna

artykuł nr 4

Obsługa serwisowa kotłowni na terenie Gminy Daszyna

Gmina Daszyna zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  —  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1842, z późn. zm.) na wykonanie usługi związanej z serwisem, konserwacją  i utrzymaniem ruchu w kotłowniach na terenie Gminy  Daszyna w sezonie zimowym grzewczym i okresie letnim 2021 r.

artykuł nr 5

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Daszyna w 2021 roku oraz zapewnienie im opieki w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

Niniejsze zamówienie realizowane jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

 

Zamawiający - Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna, (24) 357-10-00, email: sekretariat@gminadaszyna.pl

zaprasza do złożenia oferty na "świadczenie usług w zakresie odławiania na terenie gminy Daszyna bezdomnych zwierząt i ich transportu do Schroniska oraz utrzymania bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie gminy Daszyna w Schronisku dla bezdomnych zwierząt".