artykuł nr 1

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera - Wójt Gminy Daszyna

Kontakt:

  • tel. 24 357-10-00
  • e-mail: wojt@gminadaszyna.pl

 


Kompetencje
Jako organ wykonawczy gminy Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach i usuwalnych tylko w przypadkach określonych ustawowo. Zasady i tryb bezpośredniego wyboru wójta określa ustawa z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz. 984 z późn. zm.).
Wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
O kierunkach działania wójta stanowi rada gminy. Rada gminy również przyjmuje sprawozdania z działalności Wójta oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Do ustawowo wskazanych zadań wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. W tej roli wójt wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej w zakresie wszystkich zadań gminy; zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy. Od decyzji wydawanych przez wójta służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.
Jako kierownik urzędu Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Urząd, w ramach obowiązków wójta, obsługuje również radę gminy. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe

Sebastian Zaborowski - Wykonujący zadania i kompetencje Wójta Gminy Daszyna od dnia 27.12.2018 r. do 27.12.2019 r.

Załączniki:
Sebastian Zaborowski - 01.2019175 KB