artykuł nr 1

Wybory ławników do sądów powszechnych - kadencja 2024-2027

INFORMACJA

dotycząca wyborów ławników do sądów powszechnych

na kadencję 2024 - 2027

1. W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Łęczycy i Sądzie Okręgowym w Łodzi, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy Daszyna  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do:

a) Sądu Okręgowego w Łodzi (2) ławników w tym (0) ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy,

b) Sądu Rejonowego w Łęczycy (1) ławnik w tym (0) ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy.  

2. Podstawa prawna:

-   ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z póź.zm.), dalej ustawa,

-   rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693 z póź.zm.), dalej rozporządzenie.

3. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

4. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie wyżej wymienionego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

5. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

6. Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

7. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)   prezesi właściwych sądów;

2)   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)   co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

8. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

9. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

10. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

11. Koszt opłat za:

  • wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
  • badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
  • wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

12. Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

13. Właściwy Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

14. Informacji związanych z wyborem ławników udziela pracownik Urzędu Gminy – Danuta Kaźmierczak, pok. 12, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 24 3571003.

 

15. Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy  w Daszynie , pok. nr 12 w godzinach 8:00-15:00.
Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.daszyna.4bip.pl w zakładce wybory ławników  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Formularz dotyczący zgłaszania kandydatów na ławników - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

16. Wyborów ławników Rada Gminy Daszyna dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.