artykuł nr 1

ANKIETA na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Uwaga, minął termin - 30 czerwca 2022 r. - złożenia ankiety o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków lub ich braku. Osoby, które jeszcze nie złożyły takiej informacji, powinny zrobić to niezwłocznie.
Jednocześnie informujemy, że obowiązek złożenia ankiety nadal z nami pozostaje:

  •   dla nowo zainstalowanych zbiorników, oczyszczalni przydomowych bądź przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej – 14 dni od uruchomienia,
  •   w przypadku zmiany (z szamba na oczyszczalnię lub przyłącze do kanalizacji, itp.) - 14 dni od uruchomienia,
  •   dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zostało kilka dni na złożenie ankiety o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków lub ich braku - do dnia 30 czerwca bieżącego roku ankietę taką należy złożyć do Urzędu Gminy Daszyna. Osoby, które jeszcze nie złożyły takiej informacji proszone są o zrobienie tego niezwłocznie.

Po tym terminie, w II połowie bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie cyklu kontrolnego w tym przedmiocie. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Daszyna przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy. Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane podpisaną umową oraz posiadaniem dowodów uiszczania opłaty za usługę wywozu osadów.

Kontrolą w pierwszej kolejności objęte zostaną nieruchomości, których właściciele nie złożą ankiety, o której mowa wyżej, w terminie.

W razie niewpuszczenia osób kontrolujących na teren posesji ponowne czynności kontrolne odbędą się przy udziale Policji.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Daszyna właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, z następującą częstotliwością:

  1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
  2. osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

 


SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Urząd Gminy Daszyna informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z po?z?n.zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Daszyna o wypełnienie ankiety o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku i dostarczenie do urzędu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., osobiście, za pośrednictwem sołtysa lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy w Daszynie, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna bądź mailowo: e-mail: sekretariat@gminadaszyna.pl

W przypadku niezłożenia ankiety urząd będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Druki zgłoszenia roznoszone będą przez sołtysów wraz z nakazem podatkowym. Można je też pobrać poniżej.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłoczne.

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Daszyna: link

 

 

Wójt Gminy Daszyna

Załączniki:
Ankieta644 KB
Ankieta86 KB