artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

obrazek

W przypadku niezrealizowania usługi odbioru odpadów lub uszkodzenia pojemników na odpady należy kontaktować się z:

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
  • tel. 24 252 - 33 - 60
artykuł nr 2

Deklaracja odbioru odpadów

Numer konta do opłat za odpady: 23 8539 0001 0000 0004 2017 0300

 

Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór odpadów > pobierz

artykuł nr 3

Informacja o stawkach opłat za odpady

Informacja o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Daszyna zawiadamia, że zgodnie z art. 6c ust. 1 oraz art. 6k ust. 1, 2a i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010, 2020), Rada Gminy Daszyna podjęła w 10 lutego 2021 r. uchwałę Nr XXXII/168/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 52,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dodatkowo, jeżeli właściciel posesji zadeklaruje kompostowanie BIO odpadów w przydomowym kompostowniku, przysługuje mu ulga z opłaty w wysokości 2 zł od mieszkańca miesięcznie.

Numer konta do wnoszenia opłat: 23 8539 0001 0000 0004 2017 0300

 

Przypominamy również, iż zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych, należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Gminy Daszyna, od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu, pokój nr 8.

Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności  karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz.1958)).

 

Przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów bezpośrednio z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które posiada zezwolenie na odbiór odpadów na terenie gminy Daszyna. Wykaz tych przedsiębiorstw można pobrać tutaj.

 

Wójt Gminy Daszyna - Zbigniew Wojtera