artykuł nr 1

Informacje ogólne o petycjach

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63, przewiduje możliwość składania petycji, wniosków i skarg. Przepis ten stanowi, że każdy obywatel ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Organizacje pozarządowe od dawna postulowały skorzystanie z konstytucyjnego upoważnienia do wprowadzenia w życie prawa do składania petycji. Petycje były przedmiotem rozważań Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, któremu przewodniczy marszałek Senatu. Wnioski z dyskusji wskazały na potrzebę przygotowania ustawy o petycjach, która gwarantowałaby realizację tego konstytucyjnego prawa.

 

ZANIM NAPISZEMY PETYCJĘ

Zgodnie z ustawą o petycjach petycje składa się pisemnie – w formie listu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy w niej wskazać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę) każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycje;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; w wypadku petycji zbiorowych, np. grupy osób lub organizacji, należy wskazać miejsce zamieszkania albo siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji;
  • w wypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego petycja musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu; taką petycję można wnieść wyłącznie za zgodą podmiotu trzeciego, złożoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej; zgoda jest dołączana do petycji; podmiot, w którego interesie petycja jest składana, może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję swojego imienia i nazwiska albo nazwy.

 

Należy pamiętać o obowiązku podpisania petycji składanej w formie pisemnej przez wnoszącego petycję. Jeżeli petycji nie wnosi osoba fizyczna lub wnosi ja grupa podmiotów, wówczas petycja musi być podpisana przez osobę reprezentującą podmiot ją wnoszący. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinna także zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycje swojego imienia i nazwiska/nazwy lub imienia i nazwiska/nazwy reprezentowanego podmiotu/podmiotów.

W wypadku petycji składanej do Urzędu administratorem danych osobowych podanych w petycji – zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych – jest Wójt Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna.  Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rozpatrywania petycji i w celach ewidencyjnych. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o petycjach. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w art. 6 ustawy o petycjach.

artykuł nr 2

Zbiorcze informacje o petycjach

artykuł nr 3

Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programów ochrony powietrza

Załączniki:
Treść petycji214 KB
Załącznik358 KB
artykuł nr 4

Petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KOMINKI i PIECE w sprawie naprawy programów ochrony powietrza

Załączniki:
Treść petycji491 KB
Załącznik358 KB
artykuł nr 5

Petycja mieszkańców w sprawie usunięcia uciążliwej lokatorki

Załączniki:
Treść petycji612 KB