artykuł nr 1

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej na posesję.

Wymagane dokumenty
Należy złożyć wypełniony wniosek (wzór do pobrania poniżej), wraz z egzemplarzem mapy poglądowej z zaznaczoną działką oraz projektowanym zjazdem.

Opłaty
Zgodnie z częścią III pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2019r., poz. 1000, z późn. zm.), za zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł. Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu na potrzeby budownictwa mieszkalnego. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód zapłaty.

Termin załatwienia sprawy
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.

Doręczenie decyzji
Decyzję można odebrać osobiście, pocztą lub poprzez platformę e-PUAP.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Daszyna.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.).

Załączniki:
Wniosek o lokalizację zjazdu650 KB
artykuł nr 2

Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogi

Procedura dotyczy uzyskania zgody w formie decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową tj. linie elektroenergetyczne (w tym także złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory), przewody gazowe, ciepłownicze, przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne.

Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody organu wydającego pozwolenie na budowę. Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty
Należy złożyć wypełniony wniosek (wzór do pobrania poniżej), wraz z egzemplarzem mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną szczegółową lokalizacją urządzeń w pasie drogowym.

Opłaty
Brak opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.

Doręczenie decyzji
Decyzję można odebrać osobiście, pocztą lub poprzez platformę e-PUAP.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Daszyna.

Podstawa prawna
Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.).

artykuł nr 3

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty
Należy złożyć wypełniony wniosek (wzór do pobrania poniżej), wraz z egzemplarzem mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500.

Opłaty
Brak opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.

Doręczenie decyzji
Decyzję można odebrać osobiście, pocztą lub poprzez platformę e-PUAP.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Daszyna.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.).
artykuł nr 4

Zgłoszenie budowy/modernizacji ogrodzenia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

Miejsce zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Wydział Architektury i Budownictwa, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.).

artykuł nr 5

Wykaz dróg gminnych i powiatowych na terenie gm. Daszyna

obrazek