artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów na styczeń i luty 2020 roku > przejdź


MIESZKAŃCY GMINY DASZYNA

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Daszyna zawiadamia, że zgodnie z art. 6c ust. 1 oraz art. 6k ust. 1, 2a i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010, 2020), Rada Gminy Daszyna podjęła w dniu 25 listopada 2019 r. uchwałę Nr XVII/92/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 22,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 44,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Opłata obowiązuje od 01.01.2020 r.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu  i sposobu płatności.

Numer konta do wnoszenia opłat nie ulega zmianie. Zmiana stawek nie wymaga składania korekty deklaracji.

Należna opłata za pierwszy kwartał 2020 r. płatna do 15 kwietnia 2020 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.

Przypominamy również iż zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych, należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Gminy Daszyna, od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu, pokój nr 15.

Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności  karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz.1958)).

 

Przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów bezpośrednio z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które posiada zezwolenie na odbiór odpadów na terenie gminy Daszyna.

 

Wójt Gminy Daszyna - Zbigniew Wojtera

Daszyna, dnia 30.12.2019 r.

artykuł nr 2

Informacja w sprawie uzyskania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe

Zgodnie z § 6 ust. 3  regulaminu przyznawania stypendiów sportowych przyjętym Uchwałą Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe do dnia 31 stycznia 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2020 rok. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu  Gminy Daszyna - pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu.

artykuł nr 3

Budowa światłowodów na terenie Gminy Daszyna w ramach programu Polska Cyfrowa

obrazek
artykuł nr 4

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu organizowane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2020 roku zaprasza mieszkańców Województwa Łódzkiego z pokolenia 45+ zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych do wzięcia udziału w IV edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu organizowane są w siedzibie Urzędu w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8 i prowadzone przez doświadczonych pracowników Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

artykuł nr 5

Opinie RIO w Łodzi w sprawie projektów uchwał budżetowej i WPF na 2020 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 24 grudnia 2019 roku wydał Uchwały w sprawie opinii dotyczących projektu uchwał: budżetowej oraz o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daszyna na 2020 rok.

Z treścią dokumentów można zapoznać się tutaj: link