artykuł nr 1

2021 rok

Załączniki:
1/2021 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2021 rok634 KB
3/2021 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Daszynie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu 'Dobry start', a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu 'Dobry start'375 KB
4/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mazewie i Szkole Podstawowej w Daszynie468 KB
5/2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, oraz powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.155 KB
6/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej528 KB
7/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i ustalenia wysokości stawki czynszu za lokal179 KB
8/2021 w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19377 KB
9/2021 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2021 rok423 KB
10/2021 w sprawie określenia godzin pracy kasy Urzędu Gminy w Daszynie481 KB
11/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej61 KB
12/2021 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2021 rokMB
13/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i ustalenia wysokości stawki czynszu za lokal81 KB
15/2021 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2021 rok835 KB
16/2021 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Daszyna w 2021 roku193 KB
18/2021 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2021 rok501 KB
19/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego79 KB
21/2021 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2021 rok559 KB
22/2021 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informacji o kształtowaniu się WPFMB
23/2021 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Daszyna upoważnienia do zaciągania zobowiązań, w roku 2021, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy149 KB
25/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok537 KB
26/2021 w sprawie upoważnienia pracownika zastępującego p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daszynie w sprawach związanych z bieżącą działalnością GOPS156 KB
27/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego84 KB
28/2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie210 KB
29/2021 w sprawie dnia dodatkowo wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Daszyna146 KB
30/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok720 KB
31/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego83 KB
32/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego54 KB
33/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok559 KB
34/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mazewie373 KB
35/2021 zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych353 KB
36/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego226 KB
37/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok214 KB
38/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rokMB
39/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia155 KB
40/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok1,017 KB
41/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rokMB
42/2021 w sprawie zasad rachunkowości, zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Daszyna, jednostek budżetowych gminyMB
43/2021 w sprawie wprowadzenia ?Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów? w Urzędzie Gminy w Daszynie634 KB
44/2021 w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Daszyna492 KB
45/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rokMB
46/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Daszynie147 KB
47/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Daszynie373 KB
48/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rokMB
50/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok873 KB
51/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rokMB
52/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia157 KB
53/2021 w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień administracyjnych i tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji371 KB
54/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rokMB
55/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok674 KB
56/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Daszyna657 KB
57/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego79 KB
58/2021 w sprawie terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daszyna w roku szkolnym 2021/2022149 KB
59/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy Daszyna304 KB
60/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę81 KB
61/2021 w sprawie powołania Komisji do Oceny Wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok400 KB
62/2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie250 KB
63/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rokMB
65/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie gminy Daszyna227 KB
67/2021 w sprawie sprzedaży samochodu Jelcz 005 na bazie Stara 244 stanowiącego ruchome mienie komunalne Gminy Daszyna ze stanu OSP w Jarochowie318 KB
68/2021 w sprawie powołania komisji do sprzedaży samochodu Jelcz 005 na bazie Stara 244 stanowiącego ruchome mienie komunalne Gminy Daszyna ze stanu OSP w Jarochowie151 KB
69/2021 w sprawie sprzedaży autobusu Autosan H9-21.41 stanowiącego ruchome mienie komunalne Gminy Daszyna280 KB
70/2021 w sprawie powołania komisji do sprzedaży autobusu Autosan H9-21.41 stanowiącego ruchome mienie komunalne Gminy Daszyna148 KB
73/2021 w sprawie sprzedaży samochodu Jelcz 005 na bazie Stara 244 stanowiącego ruchome mienie komunalne Gminy Daszyna ze stanu OSP w Jarochowie353 KB
74/2021 w sprawie sprzedaży autobusu Autosan H9-21.41 stanowiącego ruchome mienie komunalne Gminy Daszyna353 KB
74a/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia432 KB
76/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i ustalenia wysokości stawki czynszu za lokal111 KB
77/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego76 KB
78/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego76 KB
81/2021 w sprawie dnia dodatkowo wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Daszyna146 KB
82/2021 w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Daszyna81 KB
83/2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za ciepłą wodę użytkową w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Daszyna219 KB
85/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2021 r.333 KB
86/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej93 KB
87/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika po zakończeniu służby przygotowawczej375 KB
88/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracowników po zwolnieniu ze służby przygotowawczej375 KB
93/2021 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt45 KB
94/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Walewek570 KB
96/2021 w sprawie dnia dodatkowo wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Daszyna146 KB
97/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej74 KB
98/2021 w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej45 KB
100/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Daszyna71 KB
101/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki opłaty za ciepłą wodę użytkową w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Daszyna215 KB
Dostępne kategorie:
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok