artykuł nr 1

2020 rok

Załączniki:
1/2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 103/2019 Wójta Gminy Daszyna z dnia 4.11.2019 r.16 KB
2/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok190 KB
3/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej84 KB
4/2020 w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej28 KB
5/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości39 KB
6/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia23 KB
7/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Daszynie21 KB
8/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkalny zasób gminy Daszyna25 KB
9/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mazewie i Szkole Podstawowej w Daszynie84 KB
10/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej139 KB
11/2020 w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników65 KB
12/2020 w sprawie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych25 KB
13/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie31 KB
14/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Daszynie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Daszyna dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej20 KB
15/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok263 KB
16/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Daszynie21 KB
17/2020 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Daszyna16 KB
18/2020 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Daszyna21 KB
19/2020 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Daszyna27 KB
20/2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 130/2019 Wójta Gminy Daszyna z dnia 27.12.2019 r.16 KB
21/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia23 KB
22/2020 zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych23 KB
23/2020 w sprawie przekazania wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego stanowiącego własność Gminy Daszyna171 KB
24/2020 w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej27 KB
25/2020 w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych (pracowników pionu ochrony) dla organizowanego systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Daszynie111 KB
26/2020 w sprawie przekazania instrumentów muzycznych stanowiących własność Gminy Daszyna64 KB
27/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Daszynie78 KB
28/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Daszynie do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro939 KB
29/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika po zwolnieniu ze służby przygotowawczej23 KB
30/2020 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Daszynie i pozostałych jednostkach organizacyjnych gminyMB
31/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia21 KB
32/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok70 KB
33/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Podlasiak29 KB
34/2020 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Daszyna w 2020 roku116 KB
35/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.63 KB
36/2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.56 KB
37/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok309 KB
38/2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Daszynie32 KB
39/2020 w sprawie wykonania Uchwały nr XXIII/124/2020 Rady Gminy Daszyna z dnia 20.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daszyna na 2020 rok466 KB
40/2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Daszynie36 KB
41/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok142 KB
42/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok101 KB
43/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie53 KB
44/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika po zwolnieniu ze służby przygotowawczej22 KB
45/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia23 KB
46/2020 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz informacji o kształtowaniu się WPF25 KB
47/2020 w sprawie wydatkowania przez komórki organizacyjne urzędu środków publicznych dotyczących przeciwdziałania koronawirusa SARS-CoV-2, których wartość nie przekracza wyrażonej w zł wartości 30.000 euro25 KB
48/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok157 KB
49/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok236 KB
50/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Daszyna na lata 2020-2030554 KB
51/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok281 KB
52/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży66 KB
53/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok142 KB
54/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia24 KB
55/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Daszynie18 KB
56/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok738 KB
57/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i jej jednostkach budżetowych17 KB
58/2020 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w zakresie realizacji Mikroprojektu pn. "Multimedia dla każdego" w projekcie "Gmina na czasie" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020134 KB
59/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok103 KB
60/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Romualdowi Szmaja30 KB
61/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem55 KB
62/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok392 KB
63/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok190 KB
64/2020 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie26 KB
65/2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Daszynie74 KB
66/2020 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" dofinansowanego w ramach POPC na lata 2014-202091 KB
67/2020 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, oraz powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.36 KB
68/2020 w sprawie regulaminu dowożenia uczniów/dzieci do szkół na terenie Gminy Daszyna166 KB
69/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę58 KB
70/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.67 KB
71/2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.60 KB
72/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Romualdowi Szmaja29 KB
73/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok347 KB
74/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok105 KB
75/2020 w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi284 KB
76/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok114 KB
77/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika po zakończeniu służby przygotowawczej280 KB
78/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców170 KB
79/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok313 KB
80/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok93 KB
81/2020 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu pn. "Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy publicznej szkole w Mazewie"136 KB
82/2020 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" dofinansowanego w ramach programu POPC na lata 2014-202088 KB
83/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia21 KB
84/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie54 KB
85/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok266 KB
86/2020 w sprawie dnia dodatkowo wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Daszyna20 KB
87/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok55 KB
88/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia24 KB
89/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok72 KB
90/2020 w sprawie uzupełnienia zasad (polityki) rachunkowości w zakresie realizacji Projektu pod nazwą Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna182 KB
91/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok117 KB
92/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i jej jednostkach budżetowych21 KB
93/2020 w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Daszyna105 KB
94/2020 w sprawie procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19 w autobusach szkolnych na terenie Gminy Daszyna66 KB
95/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok517 KB
96/2020 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPFMB
97/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę63 KB
98/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Daszyna22 KB
99/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy80 KB
100/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia21 KB
101/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok86 KB
102/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia24 KB
103/2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności36 KB
104/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok533 KB
105/2020 w sprawie terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daszyna w roku szkolnym 2020/202125 KB
106/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu Programu Współpracy Gm. Daszyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami232 KB
107/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży86 KB
108/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia23 KB
109/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok552 KB
110/2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Daszynie595 KB
111/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok556 KB
112/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystegoMB
113/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia22 KB
114/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok794 KB
115/2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Daszynie27 KB
116/2020 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej36 KB
117/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Daszyna112 KB
118/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy789 KB
119/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Daszyna służbowych tabletów333 KB
120/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok594 KB
121/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rokMB
122/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rokMB
123/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rokMB
124/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Daszynie36 KB
124/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Daszynie155 KB
125/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia22 KB
126/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mazewie do reprezentowania gm. Daszyna w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych-Aktywna tablica28 KB
127/2020 w sprawie dnia dodatkowo wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Daszyna20 KB
128/2020 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2020 r.22 KB
129/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daszyna w roku szkolnym 2020/202140 KB
130/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Urzędzie Gminy Daszyna, GOPS Daszyna i GBP w Daszynie403 KB
131/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę990 KB
132/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego991 KB
133/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego975 KB
134/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego994 KB
135/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego972 KB
136/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego970 KB
137/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego893 KB
138/2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Daszynie78 KB
139/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia23 KB
140/2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Daszynie119 KB
141/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia21 KB
142/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rokMB
143/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok590 KB
144/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rokMB
145/2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Daszyna na lata 2021-2036772 KB
146/2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rokMB
150/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok406 KB
151/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Daszyna do zamówień i konkursów, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł274 KB
152/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Daszyna na lata 2020 - 2030500 KB
153/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daszynie31 KB
154/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie30 KB
155/2020 w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Daszyna14 KB
156/2020 w sprawie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Daszyna oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem235 KB
157/2020 w sprawie uzupełnienia zasad (polityki) rachunkowości w zakresie realizacji Projektu pod nazwą Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu, dofinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020423 KB
Dostępne kategorie:
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok