artykuł nr 1

2019 rok

Załączniki:
1/2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Daszyna14 KB
2/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Daszyna dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw57 KB
2/2019 załącznikiMB
3/2019 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika GOPS w Daszynie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych22 KB
4/2019 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2019 rok93 KB
5/2019 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2019 rok985 KB
6/2019 w sprawie przedłożenia autopoprawki projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Daszyna na lata 2019-20130905 KB
7/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Daszyna21 KB
8/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 30.01.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na 2019 rok957 KB
9/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok274 KB
10/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddz. przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Mazewie i Szkole Podstawowej w Daszynie78 KB
11/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Daszyna41 KB
12/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 14.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok52 KB
13/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok694 KB
14/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży88 KB
15/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży84 KB
16/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży82 KB
17/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży82 KB
18/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy83 KB
19/2019 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Daszyna w 2019 roku72 KB
20/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok286 KB
21/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok61 KB
22/2019 w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego o charakterze zapewniającym, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w Urzędzie Gminy Daszyna23 KB
23/2019 w sprawie powołania komisji postępowania186 KB
24/2019 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Daszyna57 KB
25/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok178 KB
26/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr VI/33/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 18.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok65 KB
27/2019 w sprawie powołania komisji postępowania200 KB
28/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW34 KB
29/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW35 KB
30/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Daszyna28 KB
31/2019 w sprawie ponownego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na terenie sołectwa Nowa Żelazna271 KB
32/2019 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz informacji o kształtowaniu się WPF23 KB
33/2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie28 KB
34/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok197 KB
35/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych162 KB
36/2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego18 KB
37/2019 w sprawie powołania komisji postępowania172 KB
38/2019 w sprawie powołania komisji postępowania286 KB
39/2019 w sprawie powołania komisji postępowania196 KB
40/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze25 KB
41/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze25 KB
42/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku21 KB
43/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego25 KB
44/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok401 KB
45/2019 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu pod nazwą Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy publicznej szkole w Mazewie131 KB
46/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok582 KB
47/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem53 KB
48/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę54 KB
49/2019 w sprawie powołania komisji postępowania196 KB
50/2019 w sprawie ponownego przeprowadzenia wyborów Sołtysa sołectwa Mazew Kolonia36 KB
51/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 35/2014 Wójta Gminy Daszyna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Daszyna17 KB
52/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 108/2017 Wójta Gminy Daszyna z dnia 29.12.2017 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości Projektu Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta50 KB
53/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok250 KB
54/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika zwolnionego z obowiązku odbywania służby przygotowawczej32 KB
55/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok212 KB
56/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr IX/46/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok259 KB
57/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok186 KB
58/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszynie224 KB
59/2019 w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego25 KB
60/2019 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Daszyna i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia68 KB
61/2019 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wyodrębnienia dokumentów niearchiwalnych kategorii B przeznaczonych do zniszczenia z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dziań 21 października 2018 r.320 KB
62/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów18 KB
63/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze20 KB
64/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr X/52/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok192 KB
65/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok237 KB
66/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Daszyna na lata 2019 - 2030403 KB
67/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej32 KB
68/2019 w sprawie upoważnienia pracowników GOPS w Daszynie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci65 KB
69/2019 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Daszyna32 KB
70/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr XI/57/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 04.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok59 KB
71/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Daszyna z dnia 1.07.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej 34 KB
72/2019 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Daszynie30 KB
73/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok383 KB
74/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok97 KB
75/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok121 KB
76/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr XII/60/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 01.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok195 KB
77/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok206 KB
78/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok271 KB
79/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszynie17 KB
80/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszynie17 KB
81/2019 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF24 KB
81/2019 załącznikiMB
82/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok573 KB
83/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.21 KB
84/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.26 KB
85/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze20 KB
86/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Daszyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020324 KB
87/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok109 KB
88/2019 w sprawie rozpoczęcia prowadzenia w Gminie Daszyna audytu wewnętrznego zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego201 KB
89/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok249 KB
90/2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia20 KB
91/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytanie ofertowe na wykonanie usługi związanej z serwisem, konserwacja i utrzymaniem ruchu w kotłowniach na terenie Gminy Daszyna w sezonie grzewczym 2019/202024 KB
92/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok356 KB
93/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Daszynie do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro359 KB
94/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze20 KB
95/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok637 KB
96/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę60 KB
97/2019 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków utrzymania higieny osobistej pracowników128 KB
98/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/76/2019 Rady gminy Daszyna z dnia 15.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok390 KB
99/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok437 KB
100/2019 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Daszynie534 KB
101/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok738 KB
102/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Daszyna na lata 2020 - 202232 KB
103/2019 w sprawie określenia dnia wolnego od przyjęć petentów na stanowiskach: do spraw rolnictwa, gospodarki gruntami i zabytków; do spraw wymiaru podatku i opłat; do spraw księgowości podatków i opłat Urzędu Gminy w Daszynie20 KB
104/2019 w sprawie powołania komisji ds. stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji105 KB
105/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę61 KB
106/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika po odbyciu służby przygotowawczej22 KB
107/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Daszynie23 KB
108/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok502 KB
109/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Daszynie35 KB
110/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok164 KB
111/2019 w sprawie powołania komisji postępowania22 KB
112/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Daszyna21 KB
115/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Daszyna35 KB
116/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem61 KB
117/2019 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Daszyna na lata 2020 - 2030662 KB
118/2019 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok18 KB
118/2019 załącznikiMB
119/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Daszyna22 KB
120/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok598 KB
121/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę58 KB
122/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę329 KB
123/2019 w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty pod garażami i ogródkami działkowymi34 KB
124/2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Daszyna461 KB
125/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Daszynie22 KB
126/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok510 KB
127/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2019 r.162 KB
128/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej138 KB
129/2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta14 KB
130/2019 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta19 KB
131/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr XIX/100/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 27.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok86 KB
132/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Daszyna21 KB
133/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok288 KB
134/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2009 z dnia 1.06.2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie39 KB
135/2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr XIX/102/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 27.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daszyna na 2020 rok959 KB
136/2019 w sprawie powołania komisji ds. wyceny gruntów nabytych z mocy prawa przez Gminę Daszyna na potrzeby ewidencji księgowej74 KB
Dostępne kategorie:
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok