artykuł nr 1

Transmisja sesji online

Transmisję obrad oraz nagrania archiwalne można oglądać pod adresem:

https://daszyna.sesja.pl

 

Szanowni Państwo,

Informujemy uprzejmie, iż w celu zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Gminy Daszyna, a także w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Daszyna mocą art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, sala posiedzeń Rady Gminy jest monitorowana przy pomocy urządzeń audio-wizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest w czasie rzeczywistym transmisja obrad Rady Gminy Daszyna (określana dalej jako „Transmisja”) oraz sporządzane są nagrania tych obrad (określane dalej jako „Nagrania”), archiwizowane oraz publikowane przez Wójta Gminy Daszyna.

Transmisja oraz publikacja Nagrań prowadzone są przy użyciu następujących kanałów komunikacji:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Daszyna (www.daszyna.4bip.pl) – prowadzonego przez Wójta Gminy Daszyna.

Poprzez Państwa uczestnictwo w obradach Rady Gminy Daszyna, dojść może do utrwalenia Państwa wizerunku lub głosu oraz upublicznienia ich w drodze prowadzonej Transmisji oraz Nagrań archiwizowanych i publikowanych przez Wójta Gminy Daszyna, który pełni  funkcję administratora Państwa danych osobowych (w szczególności wizerunku i głosu) utrwalonych oraz rozpowszechnionych w drodze Transmisji oraz Nagrań. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo w niniejszej klauzuli informacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Wójta Gminy Daszyna:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gminadaszyna.pl,
  • listownie: Urząd Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna (z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych).