artykuł nr 1

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (załącznik nr 2).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopię dyplomu, certyfikatu, świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • kopie dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie,
 • w przypadku, gdy kształcenie prowadzi osoba zatrudniona u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego jej zatrudnienie u pracodawcy i zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie szkolenia młodocianego pracownika,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3),
 • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym,
  w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (załącznik nr 4), albo kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w ww. okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis (załącznik nr 5),
 • oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (załącznik nr 6),
 • oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (załącznik nr 7).

Miejsce złożenia dokumentów

Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami można:

 1. przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Daszynie 34a, 99-107 Daszyna;
 2. dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Daszynie, Daszyna 34a; 
 3. przesłać drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Urzędu Gminy w Daszynie (niezbędne do tego jest posiadanie profilu zaufanego): Adres skrzynki: e-PUAP: /ddi1l1c68j/Skrytka

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek 7:15 -15.15

wtorek 7:15 -15.15

środa 7:15 -15.15

czwartek    7:15 -15.15

piątek  7:15 -15.15

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dniam24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Daszyna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Daszyna, pracodawca zobowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Daszyna (załącznik nr 1), a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (obowiązek wynikający z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).
 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.