artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na zadanie: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gm. Daszyna w 2020 roku oraz zapewnienie im opieki w Schronisku dla bezdomnych zwierząt

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na dostawę usługi dot. przygotowania i dostawy gorących posiłków obiadowych do szkół na terenie gm. Daszyna w 2020 roku

Zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawy/usługi dot. przygotowania i dostawy gorących posiłków obiadowych (dań gorących) do dwóch szkół na terenie gm. Daszyna w terminie od dnia 7 stycznia 2020 r. do dnia 23 grudnia 2020 r.

artykuł nr 3

ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koryta, Gmina Daszyna

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Daszyna, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty,

której celem jest wyłonienie Wykonawcy na:

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koryta Gmina Daszyna”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koryta Gmina Daszyna w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

 1) Przedstawienie koncepcji rozwiązań technologicznych, która zawierać będzie co najmniej:

 1. rozwiązania w zakresie możliwości gromadzenia wody użytkowej w dodatkowych zbiornikach o pojemności dostosowanej do rozbioru wód odnotowywanego w okresie letnim;
 2. określenie wydajności stacji uzdatniania wody z uwzględnieniem rozwoju terenów objętych zasięgiem istniejących i planowanych sieci wodociągowych zasilanych z dotychczasowej stacji uzdatniania wody;
 3. montaż systemu monitoringu trybu pracy podzespołów SUW i studni głębinowych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiadamiania zdalnego o awariach i anomaliach w pracy urządzeń:
 • zasilanie,
 • ciśnienie wody na SUW i wyjście na sieć,
 • praca/awaria poszczególnych urządzeń,
 • poziom wody w zbiornikach magazynowych,
 1. montaż systemu monitoringu dostępu do obiektów SUW i studni głębinowych wraz z instalacją alarmową dźwiękową i świetlną oraz zdalnym powiadamianiem o włamaniu upoważnionego pracownika;
 2. przyjęte rozwiązania technologiczne,
 3. szacunkowy koszt wykonania modernizacji,
 4. szacunkowy koszt wyprodukowania 1 m3 wody uzdatnionej,
 5. opracowanie bilansu wody,
 6. koncepcja zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody oraz utylizacja urządzeń będących częścią starej technologii SUW,
 7. opracowanie wytycznych do zagospodarowania terenu wokół terenu na których zlokalizowane są studnie głębinowe,
 8. rozwiązania techniczne dotyczące przebudowy istniejących rurociągów i wodociągów na terenie SUW w przypadku wystąpienia kolizji z nowo projektowaną stacją uzdatniania wody,
 9. przygotowanie rozwiązań technicznych, które umożliwia dostarczanie wody do odbiorców zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Korytach podczas modernizacji,
 10. przygotowanie szacunkowego zapotrzebowania SUW i studni głębinowych na energie elektryczną,
 11. przygotowanie analizy technicznej dotyczącej możliwości odprowadzania wód popłuczkowych do istniejącej instalacji ,

 

2) Wykonanie na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji, Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dn. 2 września 2004 r.( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

3) Przedmiot zamówienia winien być opracowany w wersji papierowej i wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach ( zapisane na nośniku CD/DVD do celów przetargowych).

3. Opis

1) Stacja Uzdatniania Wody PGR Koryta

Rozbudowa ujęcia do wydajności co najmniej 5500m³/d oraz zapewnienie dostaw wody na poziomie 2500m3/d od dnia 31.07.2020 roku.

4. Zamawiający wymaga by opracowany PFU był kompletny w zakresie wytycznych do dalszego projektowania, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych i budowlano – remontowych.

5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Program powinien w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazywane w trakcie opracowania przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy będące w jego posiadaniu dokumenty oraz inne informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

9. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę.

II. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 17 stycznia 2020 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie następujących warunków dotyczących:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

  3. zdolności technicznej lub zawodowej

 

 • Doświadczenie zawodowe

 

1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał usługę polegającą na wykonaniu co najmniej dwóch programu funkcjonalno – użytkowego lub dokumentacji projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

2) Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania oraz na podstawie wykazu wykonanych usług, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

 • Potencjał osobowy

3) Wykonawca winien wykazać podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami:

a.  jedną osobą – technolog/projektant, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w przedmiocie zaprojektowania budowy, rozbudowy lub modernizacji co najmniej 2 projektów budowlanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

b.  jedna osobą – automatyk/projektant instalacji i sieci elektroenergetycznych posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w przedmiocie zaprojektowania budowy, rozbudowy lub modernizacji AKPiA.

4) Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania oraz na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia oraz złożonych odpowiednich dokumentów.

IV. Miejsce lub sposób uzyskania informacji

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktów z ramienia Zamawiającego:

Pan Przemysław Wojciechowski – Prezes PGK Daszyna (eksploatujący), tel.: (24) 357 10 10, fax. (24) 389 04 00, e-mail: przemysław.wojciechowski@pgkdaszyna.pl (przedmiot zamówienia),

Pan Marcin Ludwiczak – Kierownik Ref. Inwestycji, tel.: (24) 357 10 00, fax. (24) 389 04 00, e-mail: sekretariat@gminadaszyna.pl (procedura),

V. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium CENA 100%.

2. Kryterium „CENA” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

3. W ramach kryterium „CENA” przyjmuje się następujący wzór do obliczenia ilości punktów:

P = (Cn/Cob) x 100% x 100 pkt gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „CENA”

Cn – najniższa oferowana cena brutto

Cob – cena brutto badanej oferty

 

4. Ocena będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wybrana zostanie oferta, która w najwyższym stopniu spełni w/w kryterium, czyli uzyska najwyższą punktację w ramach kryterium CENA. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania wynosi 100 pkt.

6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Wykonawca jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówi podpisania umowy.

VI. Przesłanki odrzucenia oferty

  1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona przed podmiot niespełniający warunków udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym, lub została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,

3) Wykonawca nie złoży wymaganych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, bądź nie uzupełni wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie,

4) W stosunku do Wykonawcy otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.

2. Odrzucenie oferty może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Oferta odrzucona nie będzie oceniana.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 Wykonawca winien złożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

3) Wykaz wykonanych usług projektowych, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania wraz z podaniem ich rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane,

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do zapytania z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie usług oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami..

VIII. Forma dokumentów i oświadczeń

1) Wymienione powyżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem może być dokonane przez jedną z osób podpisujących ofertę.

2) Upoważnienie do podpisania oferty oraz potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem w imieniu Wykonawcy musi wynikać bezpośrednio z przedstawionych dokumentów. Gdy Wykonawcę prezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, posiadające zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszych warunków zapytania ofertowego.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, nieścieralnym atramentem wg załączonego formularza.

3) Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć podpisy również na oświadczeniach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4)  Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

5) Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją: „Oferta na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koryta Gmina Daszyna

6) W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, lecz nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

7) Wykonawca będzie związany oferta przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy składać na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Daszynie, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna (sekretariat), pocztą na adres Urząd Gminy Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna bądź e-mailem sekretariat@gminadaszyna.pl w terminie do dnia 03 grudnia 2019 r. do godziny 1100.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

XI. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 grudnia 2019 r. o godzinie 1130 w Urzędzie Gminy w Daszynie.

XII. Tryb udzielania wyjaśnień i zasad zmiany zapytania

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy.

2. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed terminem składania oferty przewidzianym w zapytaniu ofertowym.

4. Wszelkie zmiany treść zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia Wykonawców staja się integralną częścią zapytania ofertowego.

XIII. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie w oparciu o zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców na piśmie.
 2. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta pisemna umowa na wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia.

XIV. Postanowienia ogólne

1)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

2)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

XV. Informacja o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Daszyna;

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Daszynie jest Pani Renata Brygier;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Koryta, Gmina Daszyna”;

4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:

a. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

b. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

8)  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Formularz ofertowy, Załącznik Nr 1

2) Oświadczenie, Załącznik Nr 2

3) Wykaz wykonanych usług, Załącznik Nr 3

4) Wykaz osób, Załącznik Nr 4

 

 

artykuł nr 4

Obsługa serwisowa kotłowni na terenie Gminy Daszyna

Gmina Daszyna zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) na wykonanie usługi związanej z serwisem, konserwacją i utrzymaniem ruchu w kotłowniach na terenie Gminy Daszyna w sezonie grzewczym 2019/2020.

Załączniki:
Formularz ofertowy 968 KB
Wzór umowy 978 KB